Bài kiểm tra hệ số II lớp 12 – ester béo carbohydrate

23

Bài kiểm tra online mùa dịch Covid-19 khó kiểm soát. Rất mong và đầy tràn đầy hy vọng: đây là dịp để các em rèn kỉ luật, sự nghiêm túc, khởi đầu cuộc sống đẹp.

TRƯỚC KHI LÀM BÀI

Chúc các em vui với bài thi và cảm thấy hạnh phúc sau tiết kiểm tra này.

Em hãy xem đề, ghi đáp án A, B, C hoặc D (ví dụ câu 1 thì mình ghi 1A, câu 2 thì ghi 2D, …) vào phần bình luận bên dưới. Nhớ

 • Tự làm, bởi vì được tham khảo các tài liệu mà.
 • Tự giác, thể hiện sự tôn trọng mình và người khác.
 • Nỗ lực hết mình, vì dù học online thì quan trọng nhất vẫn là kiến thức và kĩ năng thu lượm được; không phải điểm số.
 • Mặc dù vậy, điểm số giúp đánh giá được quá trình dạy và học; nên cần nghiêm túc, không gian lận.

ĐỀ BÀI NHƯ SAU (mã 101)

Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố:

H = 1 ; He = 4 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; S = 32 ; Ca = 40 ; Br = 80 ; Ag = 108


Câu 1. Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,9 mol H2. Giá trị của a là

A. 0,30.                            

B. 0,20.                            

C. 0,12.                            

D. 0,15.

Câu 2. Este X có tỉ khối hơi đối với He bằng 21,5. Cho 17,2 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa 16,4 gam muối. Công thức của X là

A. C2H3COOCH3.           

B. CH3COOC2H3.           

C. HCOOC3H5.               

D. CH3COOC2H5.

Câu 3. Từ 19,44 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat. Giá trị của m là

A. 26,73.                               

B. 35,64.                          

C. 25,46.                          

D. 29.70.

Câu 4. Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3COOCH3. Tên gọi của X là

A. etyl axetat.                  

B. metyl axetat.               

C. etyl fomat.                  

D. metyl fomat.

Câu 5. Cho 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch NaOH 4%. Phần trăm khối lượng của axit axetic trong hỗn hợp bằng

A. 57,7%.                         

B. 88%.                            

C. 22%.                            

D. 42,3%.

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat, thu được CO2 và m gam H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 37,5 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 7,65.                            

B. 5,67.                            

C. 6,57.                            

D. 6,75.

Câu 7. Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 18.                               

B. 12.                               

C. 9.                                 

D. 27.

Câu 8. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có

A. phản ứng tráng bạc.                                              

B. phản ứng với Cu(OH)2.

C. phản ứng thủy phân.                                             

D. phản ứng đổi màu iot.

Câu 9. Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được muối có khối lượng là

A. 18,8 gam.                    

B. 8,2 gam.                 

C. 12,8 gam.                   

D. 14,2 gam.

Câu 10. Đun nóng 1 mol este X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4 mol Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. X có công thức cấu tạo nào sau đây?

A. HCOO-CH2-CH=CH2.                                          

B. CH2=CH-COO-CH3.  

C. CH3-COO-CH=CH2.                                            

D. HCOO-CH=CH2.

Câu 11. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ trong môi trường axit , thu được chất nào sau đây?

A. Ancol etylic.               

B. Fructozơ.                    

C. Glucozơ.                     

D. Saccarozơ.

Câu 12. Ứng với công thức phân tử C3H6O2, có bao nhiêu este mạch hở đồng phân của nhau?

A. 5.                                                                          

B. 3.              

C. 4.                                                                          

D. 2.

Câu 13. Đun hỗn hợp glixerol với axit stearic, axit oleic (có axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được tối đa mấy trieste?

A. 3.                                 

B. 4.                                 

C. 6.                                 

D. 5.

Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam este X (no, đơn chức, mạch hở) thu được 3,36 lít khí CO2 (đo ở đktc). Công thức phân tử của X là

A. C3H6O2.                      

B. C4H6O2.                      

C. C2H4O.                       

D. C4H8O2.

Câu 15. Một cacbohiđrat X có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hóa sau:

(X) — +Cu(OH)2 —→ dung dịch xanh lam

Vậy chất (X) không thể là

A. glucozơ.                      

B. saccarozơ.                   

C. fructozơ.                     

D. tinh bột.

Câu 16. Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại chất béo?

A. (C17H35COO)3C3H5.                                            

B. (C17H31COO)2C2H4.  

C. (C6H5COO)3C3H5.                                               

D. (C2H5COO)3C3H5.

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tinh bột tan được trong nước Svayde [Cu(NH3)4](OH)2.

B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

D. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

Câu 18. Cho những phát biểu sau

 • Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột.
 • Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cấu tạo của gốc glucơzơ.
 • Chỉ thu được một monosaccarit khi thuỷ phân đến cùng saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.
 • Khi thuỷ phân đến cùng, tinh bột và xenlulozơ đều cho fructozơ.

Số phát biểu đúng là                                

A. 1.                                 

B. 2.                                 

C. 3.                                 

D. 4.

Câu 19. Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 48.600.000 đvC. Vậy số gốc glucozơ có trong xenlulozơ của sợi bông nêu trên là

A. 280.000 gốc.               

B. 350.000 gốc.               

C. 250.000 gốc.               

D. 300.000 gốc.

Câu 20. Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. Glucozơ.                     

B. Saccarozơ.                  

C. Metyl axetat.               

D. Tristearin.

Câu 21. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm.

B. Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo.

C. Các chất béo thường tan tốt trong nước và nặng hơn nước.

D. Triolein có phản ứng cộng hiđro khi đun nóng (xúc tác Ni).

Câu 22. Đun nóng 25 gam dung dịch glucozơ nồng độ a% với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,32 gam Ag. Giá trị của a là

A. 25,92.                          

B. 28,80.                          

C. 12,96.                          

D. 14,40.

Câu 23. Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 2,2 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá tính theo axit là

A. 25,00%.                       

B. 50,00%.                       

C. 36,67%.                       

D. 20,75%.

Câu 24. Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. C2H5COOCH3.           

B. HCOOCH3.                

C. CH3COOCH3.            

D. CH3COOC2H5.

Câu 25. Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 9,2 gam glixerol và 91,8 gam muối. Giá trị của m là

A. 93.                               

B. 89.                               

C. 101.                             

D. 85.

Câu 26. Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là

A. C17H35COONa và glixerol.                                   

B. C15H31COONa và glixerol.

C. C17H35COOH và glixerol.                                    

D. C15H31COOH và glixerol.

Câu 27. Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, có vị ngọt sắc. Công thức phân tử của fructozơ là

A. C6H12O8.                    

B. C12H22O11.                  

C. C6H12O6.                    

D. (C6H10O5)n.

Câu 28. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Tinh bột.                     

B. Fructozơ.                    

C. Glucozơ.                     

D. Saccarozơ.

Câu 29. Cho các chất: etyl fomat, tristearin, glucose, saccharose, amilose. Số chất có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là

A. 3.                                 

B. 5.                                 

C. 2.                                 

D. 4.

Câu 30. Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri propionat?           

A. HCOOCH2CH3.   

B. CH3COOCH2CH3.

C. CH3CH2COOCH3.

D. HCOOCH3.

Gần đây có quảng cáo về NỒI NẤU CƠM TÁCH ĐƯỜNG (nếu chưa biết, bé nên hỏi bác Google ngay!); theo lời quảng cáo, chiếc nồi đình đám này giảm được lượng đường trong cơm khi bé ăn (đường gì thì quảng cáo không nói). Để chứng tỏ mình đã hoàn thành xong kiến thức về Carbohydrate, hỏi:

 • Cơm là gì mà khi ăn, lại biến thành đường? Đường đó tên gì?
 • Bé tin hay không tin nồi cơm trên? Giải thích vì sao bé tin, vì sao bé không tin?

Nhớ đừng copy-paste nha, nếu có thì tham khảo Google để hiểu ; rồi trình bày theo lời văn trong sáng của mình. Nếu copy-paste, người chấm bài hỏi bác Google là biết ngay, bé sẽ thấy xấu hổ và hối tiếc sau đó!

—HẾT—

23 thoughts on “Bài kiểm tra hệ số II lớp 12 – ester béo carbohydrate

 1. Từ Thái Tuấn 12a2 STT 19
  1A 2B 3B 4B 5A 6D 7A
  8C 9B 10A 11C 12D 13C
  14A 15D 16A 17C 18A 19D
  20A 21C 22D 23B 24B 25B
  26B 27C 28A 29D 30C
  cơm biến thành đường tên là glucozơ
  Nồi cơm tách đường dựa trên nguyên lý phân tách phân tử tinh bột: Ở nhiệt độ “dẻo”, khi quá trình “dẻo hóa” của gạo bắt đầu (trong quá trình nấu), các phân tử tinh bột nhanh sẽ bị đẩy ra khỏi gạo và hòa vào trong nước, trong khi tinh bột chậm và các dưỡng chất khác vẫn ở lại.
  Trên nguyên lý đó, nồi cơm tách đường sẽ tách và loại bỏ phần tinh bột nhanh này khỏi cơm nấu, từ đó giảm đi khoảng 30% lượng đường có trong cơm chín, hữu ích cho việc kiểm soát đường huyết của người tiểu đường, tim mạch, béo phì…

 2. 1A
  2B
  3B
  4B
  5A
  6D
  7A
  8C
  9B
  10A
  11C
  12D
  13C
  14A
  15D
  16A
  17C
  18A
  19D
  20A
  21C
  22D
  23B
  24B
  25B
  26B
  27C
  28A
  29D
  30C
  Câu hỏi thêm:
  – Cơm là tinh bột nên khi ăn mà có tác dụng với nước trong cơ thể tạo thành đường glucozo
  – Dạ bé tin lời thầy nói ạ
  – Cơm nấu từ nồi cơm điện tác đường chín sẽ có màu trắng hơn, không có vị ngọt, lượng calories giảm bớt, giảm đi khoảng 30% lượng đường có trong cơm chín, hữu ích cho việc kiểm soát đường huyết của người tiểu đường, tim mạch, béo phì

 3. Bài làm của Nguyễn Đăng Duy – 12A2 – MS: 04
  1A
  2B
  3B
  4B
  5A
  6D
  7A
  8C
  9B
  10A
  11C
  12D
  13C
  14A
  15D
  16A
  17C
  18A
  19D
  20A
  21C
  22D
  23B
  24B
  25B
  26B
  27C
  28A
  29D
  30C

 4. Họ tên: Nguyễn Vũ Gia Huy – 12A2 – STT: 09
  1. A
  2. B
  3. B
  4. B
  5. A
  6. D
  7. A
  8. C
  9. B
  10. D
  11. C
  12. D
  13. C
  14. A
  15. D
  16. A
  17. C
  18. A
  19. D
  20. A
  21. C
  22. D
  23. B
  24. B
  25. B
  26. B
  27. C
  28. A
  29. D
  30. C

 5. 1- D
  2- B
  3- B
  4- B
  5- A
  6- D
  7- A
  8- C
  9- B
  10- D
  11- C
  12- D
  13- C
  14- A
  15- D
  16- A
  17- C
  18- A
  19- D
  20- A
  21- C
  22- D
  23- B
  24- B
  25- B
  26- B
  27- C
  28- A
  29- D
  30- C

 6. Câu 1
  1 mol (C17H33COO)3C3H5 phản ứng vừa đủ với 3 mol H2
  => ntriolein= 0,9/3 = 0,3 => A
  Câu 2
  M este= 4 * 21,5 = 86
  n este = 17.2/86=0.2
  ta có: m muối = 16,4 => M = 16,4/0.2 =82 => R = 82 – COONa =15 => R = CH3
  => CH3COOR2 = 86 – 15 – 44 = 23 => R2= C2H5
  => este là CH3COOC2H3 => b
  Câu 3
  Ta có 162 —> 297
  => 16.2—> ?
  => ?= 29.7 => D
  Câu 4
  => B
  Câu 5
  Ta có n NaOH = (150*4%)/ (23+16+1)= 0,15 mol
  Theo hệ phương trình ta có n CH3COOH = 0.1 mol, n CH3 COOC2H5 = 0.05 mol
  => % CH3COOC2H5 = 0.05* 88/ 10,4 *100= 42,3%
  => D
  Câu 6
  Đốt cháy metyl axetat và etyl axetat đều thu được nCO2 = nH2O
  => nH2O = nCO2 = nCaCO3 = 37.5: 100 = 3/8 (mol)
  => mH2O = 3/8. 18 = 4,5 (g) => c
  Câu 7
  n CH3COOH + n HCOOCH3 = n NaOH = 0,3 mol
  => m = 60. n axit axetic + 60.n metyl fomat = 0,3 .60 = 18 gam
  => A
  Câu 8
  =>C
  Câu 9
  n Este = 8,8 : 88 = 0,1 mol
  m CH3COONa = 0,1 . 82 =8.2 g
  =>b
  Câu 10 a
  Câu 11 b
  Câu 12 b
  Câu 13 c
  Câu 14 a
  Câu 15 b
  Câu 16 b
  Câu 17 d
  Câu 18 b
  Câu 19 d
  Câu 20 a
  Câu 21 c
  Câu 22 b
  Câu 23 b
  Câu 24 b
  Câu 25 b
  Câu 26 a
  Câu 27 a
  Câu 28 d
  Câu 29 a
  Câu 30 a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!