Bài kiểm tra hệ số II lớp 12 – carbohydrate béo ester – II

33

Bài kiểm tra online mùa dịch Covid-19 khó kiểm soát. Rất mong và đầy tràn đầy hy vọng: đây là dịp để các em rèn kỉ luật, sự nghiêm túc, khởi đầu cuộc sống đẹp.

TRƯỚC KHI LÀM BÀI

Chúc các em vui với bài thi và cảm thấy hạnh phúc sau tiết kiểm tra này.

Em hãy xem đề, ghi đáp án A, B, C hoặc D (ví dụ câu 1 thì mình ghi 1A, câu 2 thì ghi 2D, …) vào phần bình luận bên dưới. Nhớ

 • Tự làm, bởi vì được tham khảo các tài liệu mà.
 • Tự giác, thể hiện sự tôn trọng mình và người khác.
 • Nỗ lực hết mình, vì dù học online thì quan trọng nhất vẫn là kiến thức và kĩ năng thu lượm được; không phải điểm số.
 • Mặc dù vậy, điểm số giúp đánh giá được quá trình dạy và học; nên cần nghiêm túc, không gian lận.

ĐỀ BÀI NHƯ SAU (mã 102)

Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố:

H = 1 ; He = 4 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; S = 32 ; Ca = 40 ; Br = 80 ; Ag = 108


Câu 1. Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,9 mol H2. Giá trị của a là

A. 0,30.                            

B. 0,20.                            

C. 0,12.                            

D. 0,15.

Câu 2. Este X có tỉ khối hơi đối với He bằng 21,5. Cho 17,2 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa 16,4 gam muối. Công thức của X là

A. C2H3COOCH3.           

B. CH3COOC2H3.           

C. HCOOC3H5.               

D. CH3COOC2H5.

Câu 3. Từ 19,44 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat. Giá trị của m là

A. 26,73.                               

B. 35,64.                          

C. 25,46.                          

D. 29.70.

Câu 4. Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3COOCH3. Tên gọi của X là

A. etyl axetat.                  

B. metyl axetat.               

C. etyl fomat.                  

D. metyl fomat.

Câu 5. Cho 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch NaOH 4%. Phần trăm khối lượng của axit axetic trong hỗn hợp bằng

A. 57,7%.                         

B. 88%.                            

C. 22%.                            

D. 42,3%.

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat, thu được CO2 và m gam H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 37,5 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 7,65.                            

B. 5,67.                            

C. 6,57.                            

D. 6,75.

Câu 7. Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 18.                               

B. 12.                               

C. 9.                                 

D. 27.

Câu 8. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có

A. phản ứng tráng bạc.                                              

B. phản ứng với Cu(OH)2.

C. phản ứng thủy phân.                                             

D. phản ứng đổi màu iot.

Câu 9. Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được muối có khối lượng là

A. 18,8 gam.                    

B. 8,2 gam.                 

C. 12,8 gam.                   

D. 14,2 gam.

Câu 10. Đun nóng este CH3COOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và C2H5OH.            

B. HCOONa và CH3OH.

C. HCOONa và C2H5OH.                                              

D. CH3COONa và CH3OH.

Câu 11. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit , thu được chất nào sau đây?

A. Ancol etylic.               

B. Fructozơ.                    

C. Glucozơ.                     

D. Saccarozơ.

Câu 12. Ứng với công thức phân tử C4H8O2, có bao nhiêu este mạch hở đồng phân của nhau?

A. 5.                                                                          

B. 3.              

C. 2.                                                                          

D. 4.

Câu 13. Đun hỗn hợp glixerol với axit stearic, axit oleic (có axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được tối đa mấy trieste?

A. 3.                                 

B. 4.                                 

C. 6.                                 

D. 5.

Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam este X (no, đơn chức, mạch hở) thu được 3,36 lít khí CO2 (đo ở đktc). Công thức phân tử của X là

A. C3H6O2.                      

B. C4H6O2.                      

C. C2H4O.                       

D. C4H8O2.

Câu 15. Một cacbohiđrat X có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hóa sau:

(X) — +Cu(OH)2 —→ dung dịch xanh lam

Vậy chất (X) không thể là

A. glucozơ.                      

B. saccarozơ.                   

C. fructozơ.                     

D. tinh bột.

Câu 16. Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại chất béo?

A. (C17H35COO)3C3H5.                                            

B. (C17H31COO)2C2H4.  

C. (C6H5COO)3C3H5.                                               

D. (C2H5COO)3C3H5.

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tinh bột tan được trong nước Svayde [Cu(NH3)4](OH)2.

B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

D. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

Câu 18. Cho những phát biểu sau

 • Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột.
 • Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cấu tạo của gốc glucơzơ.
 • Chỉ thu được một monosaccarit khi thuỷ phân đến cùng saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.
 • Khi thuỷ phân đến cùng, tinh bột và xenlulozơ đều cho fructozơ.

Số phát biểu đúng là                                

A. 1.                                 

B. 2.                                 

C. 3.                                 

D. 4.

Câu 19. Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 48.600.000 đvC. Vậy số gốc glucozơ có trong xenlulozơ của sợi bông nêu trên là

A. 280.000 gốc.               

B. 350.000 gốc.               

C. 250.000 gốc.               

D. 300.000 gốc.

Câu 20. Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. Glucozơ.                     

B. Saccarozơ.                  

C. Metyl axetat.               

D. Tristearin.

Câu 21. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm.

B. Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo.

C. Các chất béo thường tan tốt trong nước và nặng hơn nước.

D. Triolein có phản ứng cộng hiđro khi đun nóng (xúc tác Ni).

Câu 22. Đun nóng 25 gam dung dịch glucozơ nồng độ a% với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,32 gam Ag. Giá trị của a là

A. 25,92.                          

B. 28,80.                          

C. 12,96.                          

D. 14,40.

Câu 23. Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 2,2 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá tính theo axit là

A. 25,00%.                       

B. 50,00%.                       

C. 36,67%.                       

D. 20,75%.

Câu 24. Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. C2H5COOCH3.           

B. HCOOCH3.                

C. CH3COOCH3.            

D. CH3COOC2H5.

Câu 25. Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 9,2 gam glixerol và 91,8 gam muối. Giá trị của m là

A. 93.                               

B. 89.                               

C. 101.                             

D. 85.

Câu 26. Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là

A. C17H35COONa và glixerol.                                   

B. C15H31COONa và glixerol.

C. C17H35COOH và glixerol.                                    

D. C15H31COOH và glixerol.

Câu 27. Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, có vị ngọt sắc. Công thức phân tử của fructozơ là

A. C6H12O8.                    

B. C12H22O11.                  

C. C6H12O6.                    

D. (C6H10O5)n.

Câu 28. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Tinh bột.                     

B. Fructozơ.                    

C. Glucozơ.                     

D. Saccarozơ.

Câu 29. Cho các chất: etyl fomat, tristearin, glucose, saccharose, amilose. Số chất có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là

A. 3.                                 

B. 5.                                 

C. 2.                                 

D. 4.

Câu 30. Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri propionat?           

A. HCOOCH2CH3.   

B. CH3COOCH2CH3.

C. CH3CH2COOCH3.

D. HCOOCH3.

Gần đây có quảng cáo về NỒI NẤU CƠM TÁCH ĐƯỜNG (nếu chưa biết, bé nên hỏi bác Google ngay!); theo lời quảng cáo, chiếc nồi đình đám này giảm được lượng đường trong cơm khi bé ăn (đường gì thì quảng cáo không nói). Để chứng tỏ mình đã hoàn thành xong kiến thức về Carbohydrate, hỏi:

 • Cơm là gì mà khi ăn, lại biến thành đường? Đường đó tên gì?
 • Bé tin hay không tin nồi cơm trên? Giải thích vì sao bé tin, vì sao bé không tin?

Nhớ đừng copy-paste nha, nếu có thì tham khảo Google để hiểu ; rồi trình bày theo lời văn trong sáng của mình. Nếu copy-paste, người chấm bài hỏi bác Google là biết ngay, bé sẽ thấy xấu hổ và hối tiếc sau đó!

—HẾT—

33 thoughts on “Bài kiểm tra hệ số II lớp 12 – carbohydrate béo ester – II

 1. 1A 2B 3B 4B 5A 6C 7A 8C 9B 10D 11C 12D 13C 14A 15D 16A 17C 18A 19D 20A 21C 22D 23B 24B 25B 26B 27C 28A 29D 30C
  +Cơm là tinh bột ( C6H10O5)n , khi ta nhai bị phân huỷ thành đường glucozo
  (C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6
  +em không tin vì đường tách được là đừờng đơn và nó khá ít . và khi ta ăn cơm cơ thể tiêu hoá cơm tức là tinh bột thì mới tạo ra đường trong máu

 2. 1A 2B 3B 4B 5A 6D 7A 8C 9B 10D 11C 12D 13C 14A 15D 16A 17A 18A 19D 20A 21C 22D 23B 24B 25B 26B 27C 28A 29D 30C
  -Tự luận:
  +Cơm là tinh bột, đường là glucozơ
  +Bé không tin vì tinh bột tạo ra từ hai thành phần Amyloza và Amylopectin. Tinh bột chỉ chuyển hóa thành đường trong phương pháp thủy phân hoặc là dưới sự xúc tác của axit loãng hoặc sử dụng enzym. Với phương pháp thủy phân không có chất xúc tác mà chỉ sử dụng nước thông thường, việc thủy phân tinh bột để tạo ra đường là bất khả thi.

 3. 1A 2B 3B 4B 5A 6D 7A 8C 9B 10D 11C 12D 13C 14A 15D 16A 17A 18A 19D 20A 21C 22D 23B 24B 25B 26B 27C 28A 29D 30C
  Tự luận: Cơm là tinh bột nên khi ăn sẽ biến thành đường glucozo. Bé nghĩ là chúng ta không nên cái nồi cơm đó bởi vì về bản chất thì tinh bột chỉ chuyển hóa thành đường trong phương pháp thủ phân hoặc dưới sự xúc tác của HCL hoặc sử dụng enzym trong cơ thể người. Cơ chế của nồi cơm tách đường là phải cho nhiều nước vào khi nấu, nhưng nếu chỉ cho nước bình thường thì là bất khả thi. Quá trình nấu cơm chỉ làm cơm trương lên , tinh bột kết dính với nhau tạo thành hồ tinh bột vậy nên đường ở đâu ra mà tách ?

 4. Trắc nghiệm: 1A 2B 3B 4B 5A 6D 7A 8C 9B 10D 11C 12D 13C 14A 15D 16A 17A 18A 19D 20A 21C 22D 23B 24B 25B 26B 27C 28A 29D 30C – Tự luận: Cơm là tinh bột (C6H10O5)n mà khi ăn sẽ biến thành đường glucozo. Bé không tin nồi cơm ấy đâu tại vì thứ 1 là hàm lượng đường trong cơm rất ít. Thứ 2 là thiếu hụt vitamin, khoáng chất cho cơ thể, khiến chúng ta bị thiếu năng lượng, suy dinh dưỡng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất. Thứ 3 là thầy cô và ba mẹ từng dặn là không được tin bậy bạ, nhất là những quảng cáo vô căn cứ gây nguy hại tới sức khỏe của mình.

 5. Trắc nghiệm: 1A 2B 3B 4B 5A 6D 7A 8C 9B 10D 11C 12D 13C 14A 15D 16A 17A 18A 19D 20A 21C 22D 23B 24B 25B 26B 27C 28A 29D 30C

  Tự luận: Cơm là tinh bột, khi ăn sẽ biến thành đường glucozơ.
  Bé không tin nồi cơm trên. Về bản chất tinh bột chỉ chuyển hóa thành đường bằng 2 phương pháp:
  – Thủy phân
  – Sự xúc tác của axit loãng hoặc sử dụng enzym.
  Với phương pháp thủy phân không có chất xúc tác mà thay vào đó mà sử dụng nước thông thường, thủy phân tinh bột để tạo ra đường là bất khả thi. Quá trình nấu cơm chỉ làm “trương lên” của tinh bột, không thể sản sinh ra đường.
  Vậy đâu ra đường mà tách quảng cáo ơiiii

 6. Trắc nghiệm:
  1A 2B 3B 4B 5A 6D 7A 8C 9B 10D 11C 12D 13C 14A 15D 16A 17A 18A 19D 20A 21C 22D 23B 24B 25B 26B 27C 28A 29D 30C

  Tự luận:
  – Cơm là tinh bột, khi ăn sẽ biến thành đường glucose.
  – Bé không tin đâu. Vì bản chất tinh bột chỉ chuyển hóa thành đường trong phương pháp thủy phân hoặc dưới sự xúc tác của axit loãng hoặc sử dụng enzym. Với phương pháp thủy phân không có chất xúc tác mà chỉ sử dụng nước, việc thủy phân tinh bột để tạo ra đường là bất khả thi. Do đó quá trình nấu cơm chỉ làm “trương lên” của tinh bột tạo thành hồ tinh bột kết dính với nhau, không thể sản sinh ra đường. Vì vậy nên không có đường để tách ạ.

 7. Trắc Nghiệm:
  1/A 2/B 3/B 4/B 5/A 6/D 7/A 8/C 9/B 10/D
  11/C 12/D 13/C 14/A 15/D 16/A 17/A 18/A 19/D 20/A
  21/C 22/D 23/B 24/B 25/B 26/B 27/C 28/A 29/D 30/C
  Tự Luận:
  Cơm là tinh bột nên khi ăn sẽ chuyển hoá thành đường Glucozo.
  Bé không tin. Vì để tinh bột chuyển hóa thành đường cần sử dụng enzym trong cơ thể con người Quá trình nấu cơm chỉ làm “trương lên” của tinh bột tạo thành hồ tinh bột kết dính với nhau, không thể sản sinh ra đường.

 8. 1A 2B 3B 4B 5A 6D 7A 8C 9B 10D 11C 12D 13C 14A 15D 16A 17A 18A 19D 20A 21C 22D 23B 24B 25B 26B 27C 28A 29D 30C
  Cơm là tinh bột khi ăn nó chuyển hóa thành đường và đường này tên là glucose. Bé không tin nồi cơm này vì chỉ có phương pháp thủy phân chuyển hóa tinh bột thành đường hoặc là có sự xúc tác của axit loãng. Với nồi cơm này chỉ làm cơm trương lên trong quá trình nấu là thủy phân lên mà không có sự xúc tác nên không thể tạo ra đường

 9. 1A
  2B
  3B
  4B
  5A
  6D
  7A
  8C
  9B
  10D
  11C
  12D
  13C
  14A
  15D
  16A
  17C
  18A
  19D
  20A
  21C
  22D
  23B
  24B
  25B
  26B
  27C
  28A
  29D
  30C
  Tự luận:
  – đường glucozo
  – tin, vì được khoa học chứng minh

 10. 1A 2B 3B 4B 5A 6D 7A 8C 9B 10D 11C 12D 13C 14A 15D 16A 17A 18A 19D 20A 21C 22D 23B 24B 25B 26B 27C 28A 29D 30C
  cơm là tinh bột khi ăn biến thành glucozo
  không tin vì đâu thể tách đường khỏi tinh bột

 11. Bổ sung
  Cơm là đường tinh bột, có công thức là (C6H10O5)n
  Tin vì khoa học kỹ thuật tiên tiến đang phát triển thì sẽ có những phát minh đó

 12. 1. A
  2. B
  3. B
  4. B
  5. D
  6. D
  7. A
  8. C
  9. B
  10. D
  11. C
  12. D
  13. C
  14. A
  15. D
  16. A
  17. C
  18. A
  19 D
  20 A
  21 C
  22 D
  23 B
  24 B
  25 B
  26 D
  27 C
  28 D
  29 D
  30 C
  Tự luận:
  – Cơm là cacbonhydrat chuyển hóa thành Tinh bột.
  – Em tin nồi cơm trên. Tại vì em đã đọc qua cơ chế hoạt đồng và em thấy nó ok

 13. 1A
  2B
  3B
  4B
  5A
  6D
  7A
  8C
  9B
  10D
  11C
  12D
  13C
  14A
  15D
  16A
  17A
  18A
  19D
  20A
  21C
  22D
  23B
  24D
  25B
  26B
  27C
  28A
  29D
  30C
  Tự luận:
  _Cơm là tinh bột cấu thành từ hai thành phần Amyloza và Amylopectin, cơm sẽ chuyển hóa thành đường trong phương pháp thủy phân hoặc dưới xúc tác của axit loãng(thường là HCL) hoặc sử dụng enzym(có trong cơ thể con người).
  _Em không tin nồi cơm vì quá trình nấu cơm chỉ làm “trương lên” của tinh bột tạo thành hồ tinh bột kết dính với nhau, không thể sản sinh ra đường.

 14. Trắc Nghiệm:
  1/A 2/B 3/B 4/B 5/A 6/D 7/A 8/C 9/B 10/D
  11/C 12/D 13/C 14/A 15/D 16/A 17/A 18/A 19/D 20/A
  21/C 22/D 23/B 24/B 25/B 26/B 27/C 28/A 29/D 30/C
  Tự Luận:
  Cơm là tinh bột nên khi ăn sẽ chuyển hoá thành đường Glucozo.
  Bé không tin. Vì để tinh bột chuyển hóa thành đường cần sử dụng enzym trong cơ thể con người Quá trình nấu cơm chỉ làm “trương lên” của tinh bột tạo thành hồ tinh bột kết dính với nhau, không thể sản sinh ra đường.

 15. TRẮC NGHIỆM
  1A 2B 3B 4B 5A 6D 7A 8C 9B 10D 11C 12D 13C 14A 15D 16A 17A 18A 19D 20A 21C 22D 23B 24B 25B 26B 27C 28A 29D 30C

  TỰ LUẬN
  – Cơm là một dạng tinh bột, khi ăn cơm chúng ta hấp thu một lượng bột đường và chúng sẽ chuyển hóa thành đường. Đường này được gọi là Glucozo
  – Bé hông tin nồi cơm này vì đường được sản sinh khi chúng ta ăn cơm, sau khi vào cơ thể thì tinh bột chuyển hóa thành đường. Còn khi nấu cơm thì tinh bột chỉ trương lên và kết dính chứ đường chưa được sản sinh, nên không có cái nồi nào tách đường trong lúc nấu cơm ạ

 16. 1.A 2.B 3.B 4.B 5.A 6.D 7.A 8.C 9.B 10.D 11.C 12.D 13.C 14.A 15.D 16.A 17.C 18.A 19.D 20.A 21.C 22.D 23.B 24.B 25.B 26.B 27.C 28.A 29.D 30.C
  Cơm là tinh bột, khi ăn nhờ enzim mà phân huỷ thành glucose
  Bé không tin vì tinh bột chỉ chỉ chuyển hoá thành đường trong phương pháp thuỷ phân dưới sự xúc tác của axit loãng hoặc enzym. Với phương pháp thuỷ phân không có chất xúc tác mà chỉ sử dụng nước thông thường thì việc thuỷ phân tinh bột để tạo ra đường là bất khả thi. nấu cơm chỉ làm cơm nở ra , không thể sản sinh ra đường.

 17. 1.A

  2.B

  3.B

  4.B

  5.A

  6.D

  7.A

  8.C

  9.B

  10.D

  11.C

  12.D

  13.C

  14.A

  15.D

  16.A

  17.A

  18.A

  19.D

  20.A

  21.C

  22.D

  23.B

  24.B

  25.B

  26.B

  27.C

  28.A

  29.D

  30.C
  Cơm là tinh bột, khi ăn nhờ có enzim amylaza mà thủy phân thành đường glucozo

  Tin vì ở nhiệt độ cao sẽ xảy ra hiện hiện tượng phân tích amilo peptin nhưng vẫn giữ hàm lượng

  amilozo

 18. Cơm chính là tinh bột=> sau khi ăn sẽ biến thành đường glucozo. Không nên tin vào nồi cơm đó vì khi nấu cơm chúng ta vẫn chỉ bỏ nước như bình thường và nước đó không có tác dụng phân giải tinh bột thành đường glucozo nên không thể tách glucozo ra được.

 19. 1a 2b 3b 4b 5a 6d 7a 8c 9b 10d
  11c 12d 13c 14a 15d 16a 17c 18a 19d 20a
  21c 22d 23b 24b 25b 26b 27c 28a 29d 30c
  cơm là tinh bột, đường trong cơm là đường glucose.
  em không tin vì bản chất cơm là glucose thì không thể giảm được lượng đường trong nó.

 20. 1A 2A 3B 4B 5D 6D 7A 8C 9B 10D 11C 12D 13C 14A 15D 16A 17D 18A 19D 20A 21B 22D 23B 24B 25 26B 27C 28A 29D 30B
  – Cơm là tinh bột khi ăn sẽ biến thành đường. Đường đó là glucozo
  – Bé tin nồi cơm trên. Bé tin vì quảng cáo sẽ không nói xạo vì nói xạo sẽ bị phạt

 21. Trắc nghiệm:
  1A 2B 3B 4B 5A 6D 7A 8C 9B 10D 11C 12D 13C 14A 15D 16A 17C 18A 19D 20A 21C 22D 23B 24B 25B 26B 27C 28A 29D 30C

  Tự luận:
  Cơm là tinh bột, khi ăn biến thành đường Glucozo
  Em không tin vì glucozo là đường không tách được, nên không thể giảm được lượng đường trong cơm.

 22. BỔ SUNG
  Cơm là tinh bột.

  Đường đó là glucose

  Em tin vào nồi cơm tách đường. Vì với khoa học kĩ thuật hiện đại ngày nay, việc sản xuất một nồi cơm tách đường là điều có thể làm được, và chỉ cần biết cách áp dụng bộ môn hóa học, đặc biệt là hóa học 12 thì họ chỉ cần áp dụng các kĩ thuật về nhiệt độ và bằng cách này họ có thể làm cho Amylopectin tự phân tách khỏi gạo trong quá trình nấu

 23. 1A 2A 3B 4B 5D 6D 7A 8C 9B 10D 11C 12D 13C 14A 15D 16A 17D 18A 19D 20A 21B 22D 23B 24B 25 26B 27C 28A 29D 30B
  Cơm là tinh bột khi ăn sẽ biến thành đường. Đường đó là glucozo
  Bé tin nồi cơm trên. Bé tin vì quảng cáo sẽ không nói xạo vì nói xạo sẽ bị phạt

 24. 1.A
  2.A
  3.B
  4.B
  5.A
  6.D
  7.A
  8.C
  9.B
  10.D
  11.C
  12.D
  13.C
  14.A
  15.D
  16.A
  17.C
  18.A
  19.D
  20.A
  21.C
  22.D
  23.B
  24.B
  25.B
  26.B
  27.C
  28.A
  29.D
  30.C
  TƯ LUẬN :
  – Cơm là đường glucozo
  – Dạ được vì ông phó giáo sư Thịnh nói được

 25. 1A , 2B, 3B , 4B , 5A , 6D , 7A , 8C, 9B , 10D, 11C, 12D, 13C, 14A, 15B, 16A, 17C, 18A , 19D, 20A, 21B, 22D , 23B , 24B, , 26B, 27C, 28A, 29A, 30C
  Tự luận: em tin vào nồi cơm tách đường vì nó có thể phân tách Amylopectin ra khỏi gạo
  – Cơm là tinh, có công thức là (C6H10O5), cellulose

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!