Hướng dẫn giải toán carbohydrate dạng ngây thơ

0

Toán carbohydrate rất lạ ở cách tính. Nếu bạn tính toán như hồi xưa cũng được thôi! Nhưng bạn hãy thử các cách tính sau một lần xem sao? Bạn sẽ thích ngay thôi mà!

Toán carboohydrate giải có thể rất lạ. Nếu bạn giải theo kiểu tự luận trước kia (tính số mol, viết phương trình, tìm mol chất …rồi tính) có thể cảm thấy quen thuộc; nhưng …không hợp với toán trắc nghiệm nữa rồi.

Thay vì tính theo tỉ lệ mol, giờ đây bạn hãy chuyển sang tính theo tỉ lệ khối lượng; thậm chí bạn trộn cả khối lượng với số mol, thể tích luôn. Lời khuyên từ tận đáy lòng đấy.

Muốn vậy bạn phải đánh đổi; nhưng nhẹ nhàng thôi! Bạn chỉ việc nhớ cách mù quáng các số liệu sau:

Toán carbohydrate
Photo: TrongToan on Wechem

Bổ sung thêm phản ứng tráng bạc

+1Glu hoặc 1Fru (180g) → 2Ag (2.108g = 216g).

+1Sa (342g) không tráng bạc, nhưng nếu

 • thủy phân → 1Glu (180g) + 1Fru (180g)
 • rồi tráng bạc → 4Ag (4.108g = 432g)

+1Ma (342g) tráng bạc → 2Ag (216g); nhưng nếu đề bài cho

 • thủy phân → 2Glu (2.180 = 360g)
 • rồi tráng bạc → 4Ag (4.108g = 432g)

1. Toán carbohydrate tính qua 1 phản ứng

Hãy suy nghĩ và đặt câu hỏi nếu cần (vào bình luận bên dưới) các bài toán đã giải sau đây.

1.1. Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với

dung dịch AgNO3/NH3 ; khối lượng Ag thu được tối đa là

A. 21,6 gam.     

B. 10,8 gam.     

C. 32,4 gam.     

D. 16,2 gam.

 • nhớ 180g Glu → 216g Ag
 • vậy 27g Glu → ? Ag
 • toán (27 . 216) : 180 = 32,4g

1.2. Cho m gam glucozơ (C6H12O6) tác dụng hết với lượng dư

dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 3,24 gam Ag. Giá trị của m là

A. 1,35.                      

B. 2,70.                      

C. 5,40.                      

D. 1,80.

 • nhớ 180g Glu → 216g Ag
 • vậy ? Glu → 3,24g Ag
 • toán (3,24 . 180) : 216 = 2,7g

1.3. Khi thủy phân saccarozơ, thu được 270 gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ.

Khối lượng saccarozơ bị thủy phân là

A. 513 gam.            

B. 288 gam.                

C. 256,5 gam.             

D. 270 gam.

Hãy cố gắng tự giải. Khi xong rồi thì mở ra!
 • nhớ 342 gam Sa → 360 gam (Glu + Fru)
 • vậy ? Sa → 270 gam
 • toán (270 . 342) : 360 = 256,5g

1.4. Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn

xenlulozơ trinitrat. Giá trị của m là

A. 26,73 tấn.                    

B. 33,00 tấn.                    

C. 25,46 tấn.                    

D.29,70 tấn.

Hãy cố gắng tự giải. Khi xong rồi thì nói vừng ơi mở ra!
 • nhớ 162 gam Xen → 297 gam Xenllulozơ trinitrat
 • vậy 16,2 tấn → ? Sản phẩm
 • toán (16,2 tấn . 297 gam) : 162 gam = 29,7 tấn

1.5. Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí. Muốn tạo ra

500 gam tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí (đo ở đktc) để cung cấp đủ CO2 cho phản ứng quang hợp?

A. 1382716 lít.                     

B. 1382600 lít.                       

C. 1402666 lít.                       

D. 1482600 lít.

Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi xem bài giải này!
 • VCO2 = 0,03%VKK = 0,0003VKK > VKK = VCO2 : 0,0003
 • nhớ 6.22,4 lit CO2 → 162 gam Tinh bột
 • vậy ? VCO2 → 500 gam
 • toán (500 gam . 6.22,4 lit) : 162 gam = 414,8148 lit
 • vậy VKK = VCO2 : 0,0003 = 1382716 lit

2. Toán carbohydrate tính qua nhiều phản ứng

Tính tương tự như trên; bất chấp bao nhiêu phản ứng cũng kệ, vấn đề là bạn phải điều chỉnh cho đúng tỉ lệ. Sơ đồ trên đã chỉnh đúng tỉ lệ rồi, bạn yên tâm nha!

Hãy suy nghĩ và đặt câu hỏi nếu cần (vào bình luận bên dưới) các bài toán đã giải sau đây.

2.1. Thủy phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1%

trong môi trường axit (vừa đủ) ta thu được dung dịch X. Cho AgNO3 trong dung dịch NH3 vào dung dịch X và đun nhẹ thì khối lượng bạc thu được là

A. 16,0 gam.     

B. 7,65 gam.     

C. 13,5 gam.      

D. 6,75 gam.

 • từ mdd và C% tính ra mSa = 62,5 . 17,1% = 10,6875g
 • nhớ 342g Sa → 432g Ag
 • vậy 10,6875g Sa → ? Ag
 • toán (10,6875 . 432) : 342 = 13,5g

2.2. Lên men một tấn khoai chứa 70% tinh bột để sản xuất ancol etylic,

hiệu suất của quá trình sản xuất giả vờ là 100%. Khối lượng ancol thu được là

A. 0,398 tấn.              

B. 0,833 tấn.               

C. 0,338 tấn.              

D. 0,668 tấn.

 • mTinh bột = 70%mKhoai = 0,7mKhoai = 0,7.1 tấn = 0,7 tấn
 • nhớ 162 gam Tinh → 92 gam C2H5OH
 • vậy 0,7 tấn → ? C2H5OH
 • toán (0,7 tấn . 92 gam) : 162 gam = 0,398 tấn *

Bây giờ nếu đề không còn giả vờ; mà cho hiệu suất phản ứng, ví dụ bài này là

hiệu suất của quá trình sản xuất là 85%

 • mình tính như trên; nhưng lấy kết quả ở * NHÂN HIỆU SUẤT
 • tức là 0,398 x 85% = 0,398 x 0,85 = 0,338 tấn

2.3. Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic (giả vờ hiệu suất 100%).

Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư, thu được 75 gam kết tủa. Giá trị của m là                   

A. 75,06.                         

B. 60,75.                         

C. 80,75.               

D. 57,60.

 • nhớ 162 gam Tinh → 200 gam tủa CaCO3
 • vậy ? gam Tinh → 75 gam tủa CaCO3
 • toán (75 . 162) : 200 = 60,75g *

Bây giờ nếu đề không còn giả vờ; mà cho hiệu suất phản ứng, ví dụ bài này là

Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 81%

 • mình tính như trên; nhưng lấy kết quả ở * CHIA HIỆU SUẤT
 • tức là 65 : 81% = 60,75 : 0,81 = 75g

3. Toán carbohydrate nhiều phản ứng và nhiều hiệu suất

Cũng như mục tính hiệu suất trên, bạn chỉ việc nhân các hiệu suất của đề cho. Bạn nhớ:

 • Tính xuôi: đề cho Chất phản ứng ? Sản phẩm ; mình lấy Kết quả NHÂN HIỆU SUẤT.
 • Tính ngược: đề ? Chất phản ứng Cho sản phẩm ; mình lấy Kết quả CHIA HIỆU SUẤT.

Hãy suy nghĩ và đặt câu hỏi nếu cần (vào bình luận bên dưới) các bài toán đã giải sau đây.

3.1. Cho một lượng tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ

lượng CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 750 gam kết tủa. Biết hiệu suất của MỖI giai đoạn lên men là 80%. Khối lượng tinh bột phải dùng là 

A. 940 gam.   

B. 949,2 gam.             

C. 950,5 gam.             

D. 1000 gam.

 • nhớ 162 gam Tinh → 200 gam tủa CaCO3
 • vậy ? gam Tinh → 750 gam tủa CaCO3
 • toán (75 . 162) : 200 = 607,5g *
 • vì hiệu suất của MỖI (2) giai đoạn lên men là 80% nên
  • mình lấy kết quả ở * CHIA HIỆU SUẤT-nhưng hai lần
  • tức là 607,5 : (0,8×0,8) = 949,2 gam

3.2. Cao su buna được sản xuất từ gỗ (hàm lượng xenlulozơ chiếm 50% khối lượng) theo sơ đồ:

Toán carbohydrate nhiều hiệu suất

(mỗi mũi tên biểu diễn một phương trình hóa học của phản ứng). Để sản xuất được 1 tấn cao su buna thì khối lượng gỗ cần phải có là                             

A. 10,54 tấn.                 

B. 21,08 tấn.                 

C. 8,33 tấn.                

D. 16,67 tấn.

 • mXen = 50%mGỗ = 0,5mGỗ > mGỗ = mXen : 0,5
 • nhớ 162 gam Xen → 54 gam Cao su Buna
 • vậy ? Xen → 1 tấn Cao su
 • toán (1 tấn . 162 gam) : 54 gam = 3 tấn Xen
 • vì đề cho quá trời hiệu suất (tính ngược) nên
  • mXen = 3 : (0,75 x 0,8 x 0,6) = 8,33 tấn
  • vậy mGỗ = 8,33 : 0,5 = 16,67 tấn

4. Toán carbohydrate liên quan độ rượu

Bạn hãy đọc trước bài anh Chí Phèo và độ rượu trước khi xem hướng dẫn nha.


5. Liên kết nhanh

Đọc thêm các bài viết Carbohydrate và Hóa lớp 12 tại đây.

Nếu có câu hỏi hoặc cách giải mới, hãy ghi lại trong phần bình luận bên dưới bạn nhé. Câu hỏi và cách giải của bạn luôn tuyệt vời.

Đừng quên chia sẻ bài viết lên mạng xã hội để nhiều người cùng học nha bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!